1st TWG II meeting, 29 November, 2009, Jakarta

2nd TWG II meeting, 8 February 2010, Jakarta

3rd TWG II meeting, 27 May 2010, Jakarta

4th TWG II meeting, 21-22 October 2010, Makassar

5th TWG II meeting, 1 March 2011, Mataram

6th TWG II meeting, 11 July 2011, Semarang